ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

« COSMOTE – Διαγωνισμός FIBERATHLON Σπάρτη»

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΟΤΕ» ή/και « Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99) , διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τον τίτλο «COSMOTE - Διαγωνισμός FIBERATHLON Σπάρτη» (εφεξής «Πρόγραμμα») με σκοπό τη προβολή της εμπορικής διάθεσης προγραμμάτων μέσω υποδομής Fiber To The Home από τη COSMOTE στη Σπάρτη.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVYONE COMMUNICATIONS S.A. (OGILVYONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)» και την εταιρεία «CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» (εφεξής «Συνεργάτης» ή «Συνεργάτες» αντίστοιχα). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας , «COSMOTE Fiberathlon» (διαθέσιμο για λήψη για κινητές συσκευές με λογισμικό Apple ή/και Google από το www.fiberathlon.gr).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής « Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, των τρόπων ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα, με δώρα για τους νικητές τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 8 κατωτέρω.

2 . Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 18:00:00 της Παρασκευής 01 Νοεμβρίου 2019, έως και τις 23:59:59 της Κυριακής 17 Νοεμβρίου 2019 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας του Προγράμματος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν αποδεχτεί τους παρόντες όρους.

Εξαιρούνται του δικαιώματος συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ, εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ και του Συνεργάτη, των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, COSMOTE corner καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω και τέλος τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (κατά το άρθρο 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (κατά το άρθρο 129ΑΚ).

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής « Συμμετέχων») θα πρέπει να έχει επιτρέψει την εγκατάσταση της εφαρμογής «COSMOTE Fiberathlon» αποδεχόμενος τους όρους χρήσης της, να παίξει και να ολοκληρώσει ορθώς τουλάχιστον μία φορά την «πίστα» του παιχνιδιού «COSMOTE Fiberathlon» στην πόλη της Σπάρτης, έχοντας ξεκινήσει από την εκκίνηση στην πλατεία της Σπάρτης, περάσει με επιτυχία όλα τα ενδιάμεσα σημεία ελέγχου την πίστας, το σύνολο έξι (6), και τερματίσει επιτυχώς στο σχετικό σημείο τερματισμού στην πλατεία της Σπάρτης, συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής της εφαρμογής τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN), Διεύθυνση Εmail ή/και Facebook Username και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Με την υποβολή της φόρμας τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής « Σύστημα») και θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκυρη συμμετοχή του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα και σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών έγκυρη θεωρείται αυτή όπου ο συμμετέχον ολοκλήρωσε την «πίστα» του παιχνιδιού ταχύτερα.

5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων/χρηστών για τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 15 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, και την εν λόγω συμμετοχή στο Πρόγραμμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση.

6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

7. Η κλήρωση για την ανάδειξη των πενήντα (50) νικητών του Προγράμματος, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 18/11/2019, στις 11:00, στα γραφεία του Συνεργάτη «OGILVYONE COMMUNICATIONS S.A. (OGILVYONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)», Ημαθίας 10, Γέρακας, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των Συνεργατών ή/και συμβολαιογράφου. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα https://www.fiberathlon.gr/. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορά.

8 . Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα λάβουν χώρα δύο (2) διαγωνισμοί. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθούν συνολικά εξήντα (60) νικητές, οι οποίοι θα προκύψουν από τους διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν, στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

· Δέκα (10) νικητές θα αναδειχθούν από τους δέκα (10) ταχύτερους προσωπικούς χρόνους ορθής ολοκλήρωσης της πίστας «COSMOTE Fiberathlon» στην πόλη της Σπάρτης, όπως αυτοί θα αποτυπώνονται την Παρασκευή 08/11/2019 και ώρα 11:00:00, όπου ο καθένας θα κερδίσει τα μηνιαία πάγια της σύνδεσης στο πρόγραμμα COSMOTE Double Play Fiberspeed 200 XL για 12 μήνες. Οι νικητές μπορούν να ενεργοποιήσουν το ανωτέρω πρόγραμμα σε υφιστάμενη ή νέα τηλεφωνική γραμμή, εφόσον υπογράψουν τα σχετικά συμβατικά κείμενα, προσκομίσουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα τους ζητηθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η σύνδεση πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου. Όποια τέλη (μεταβίβασης, φορητότητας, ενεργοποίησης) προκύψουν κατά την δωρεάν χορήγηση του προγράμματος δεν θα χρεωθούν. Σε περίπτωση που η γραμμή του νικητή στη διεύθυνση που μας έχει υποδείξει, δεν υποστηρίζει την παραπάνω ταχύτητα (200Mbps) θα του δοθεί η μέγιστη δυνατή ταχύτητα που υποστηρίζεται από την τηλεφωνική του γραμμή. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα του νικητή πρέπει να υλοποιηθεί σε υποδομή Fiber To The Home η υλοποίηση γίνεται βάσει της εμπορικής διαδικασίας παροχής του Fiber To The Home της COSMOTE. Σε αυτή τη περίπτωση ο νικητής οφείλει να ενημερώσει το διαχειριστή του κτιρίου στο οποίο έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λάβει τη συνδρομή του. Στη συνέχεια συνεργάτης ΟΤΕ θα ορίσει ραντεβού με τον διαχειριστή του κτιρίου και τον νικητή για αυτοψία του κτιρίου και του χώρου του νικητή αντίστοιχα ώστε να καθορίσει τον τρόπο υλοποίησης του FTTH. Ο ΟΤΕ καλύπτει χωρίς χρέωση το κόστος της τυπικής εγκατάστασης FTTH. Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία ο συνεργάτης ΟΤΕ ενημερώσει για ύπαρξη επιπλέον κόστους, είναι στη διακριτική ευχέρεια του νικητή αν επιθυμεί να επωμιστεί το κόστος αυτό και να συνεχίσει ή να λάβει εναλλακτικά προϊόν COSMOTE Double Play 24 υποδομής χαλκού χωρίς επιπλέον χρέωση.

Μετά το πέρας των 12 μηνών της δωρεάν παροχής των μηνιαίων παγίων του προγράμματος COSMOTE Double Play Fiberspeed 200 XL κι εφόσον δεν ζητηθεί αλλαγή του προγράμματος θα μετατραπεί σε 24μηνης δέσμευσης και θα ξεκινήσει η χρέωσή του, ανάλογα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική του ΟΤΕ.

· Πενήντα (50) νικητές, από όλους όσους συμμετείχαν στο Πρόγραμμα και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την διαδρομή της πίστας «COSMOTE Fiberathlon» στην πόλη της Σπάρτης, μέχρι και την Κυριακή 17/11/2019 και ώρα 23:59:59, εξαιρουμένων των δέκα (10) πρώτων κατά σειρά κατάταξης, όπως θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης και θα κερδίσουν κατά την σειρά ανάδειξής τους οι πρώτοι 25 από μία δωροεπιταγή αξίας 50€ έκαστος η οποία εξαργυρώνεται αποκλειστικά από το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Κ. Παλαιολόγου 101 στη Σπάρτη και οι υπόλοιποι 25 από κατάστημα COSMOTE Κλεομβρότου 3 στη Σπάρτη.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να αντικατασταθούν ή να εξαργυρωθούν σε οποιαδήποτε τιμή.

9. Η επικοινωνία με κάθε Νικητή για την ενημέρωση της ανάδειξης του, θα γίνει τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης [CARE DIRECT] εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ανάδειξη των δέκα (10) νικητών όσο και των πενήντα (50) νικητών της κλήρωσης, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με κάθε Νικητή για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το Δώρο. Κατά την επικοινωνία του Συνεργάτη με κάθε Νικητή, ο κάθε Νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου. Αν ο Νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση κλήσης μπορεί εναλλακτικά, για να γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία του, να μεταβεί εντός μίας (1) εργάσιμης μέρας στα γραφεία του Συνεργάτη [CARE DIRECT, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 17235, Δάφνη - Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00] και να ενημερωθεί για την απόδοση του Δώρου του. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, τότε το Δώρο ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διοργανωτής δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το Δώρο μέχρι τις 31/12/2019, ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του, ή αν ο Διοργανωτής αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο χάνεται οριστικά και κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και ο τελευταίος δεν θα έχει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

10 . Η ανακοίνωση των Δώρων COSMOTE Double Play Fiberspeed 200 XL στους δέκα (10) Νικητές με τους ταχύτερους προσωπικούς χρόνους θα γίνει κατά τη διάρκεια του event που θα λάβει χώρα το Σάββατο 09 Νοεμβρίου 2019 στην πλατεία της Σπάρτης και στη συνέχεια η απόδοση των Δώρων θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας από εκπρόσωπο του ΟΤΕ. Η απόδοση και αποστολή των 25 δωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ στους εικοσιπέντε (25) Νικητές της κλήρωσης, καθώς και η απόδοση των 25 δωροεπιταγών COSMOTE στους εικοσιπέντε (25) Νικητές της κλήρωσης θα γίνει ταχυδρομικά. Ο κάθε νικητής για την απόδοση του Δώρου του, θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του σε ισχύ, για την βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και να υπογράψει την δήλωση αποδοχής δώρου.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, σε περίπτωση που: (α) ο συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή/και απόδοσης του δώρου COSMOTE Double Play Fiberspeed 200 XL σύμφωνα με τους Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο ή/και (γ) ο νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του Δώρου.

12 . Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη διανομή των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση της εφαρμογής και τη συμμετοχή του στο παιχνίδι για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως δεν παρέχουν ουδεμία ασφάλεια ή εγγύηση ή άλλου είδους παροχή. Οι συμμετέχοντες στην διαδρομή του παιχνιδιού του Προγράμματος στην πόλη της Σπάρτης, με την συμμετοχή τους αποδέχονται ότι έχουν την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής τους σε αυτήν και δηλώνουν και εγγυώνται ότι διαθέτουν την απαραίτητη καλή φυσική κατάσταση. Ενδεικτικά η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, την τυχόν ματαίωση, καθυστέρηση, ή αδυναμία ολοκλήρωσης του παιχνιδιού για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση των δώρων, όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους.

13. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα με την ολοκλήρωση του Προγράμματος να προβεί στην ανάρτηση των usernames των συμμετεχόντων στην σελίδα Κατάταξης στην εφαρμογή COSMOTE Fiberathlon ή/και σε γιγαντοοθόνη στην πλατεία της Σπάρτης κατά τη διάρκεια του προγράμματος ή/και στο https://www.fiberathlon.gr. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον ΟΤΕ για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, ο ΟΤΕ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς.

14. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (“ΟΤΕ”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 για την προωθητική ενέργεια. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Αριθμό τηλεφώνου (ΜSISDN)

Email
Όνομα
Επώνυμο

Facebook Username

Αριθμό Α.Τ.

Διεύθυνση (που επιθυμούν να παραλάβουν το δώρο τους)

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση της προωθητικής ενέργειας, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους όρους της και την απόδοση των δώρων.

Τα δεδομένα διατηρούνται για 1 μήνα από την ημερομηνία της λήξης της και απόδοσης των δώρων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με την προωθητική ενέργεια, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Για την διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία για τη διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας συνεργάζεται με:

Α) Την εταιρία με την επωνυμία «OGILVYONE COMMUNICATIONS S.A. (OGILVYONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)» που εδρεύει στον Γέρακα, Ημαθίας 10α και

Β) την εταιρεία «CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στη Δερβενακίων 8, Δάφνη και

Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:

§ Όνομα συνδρομητή/χρήστη

§ Aριθμό τηλεφώνου

§ E-mail

§ Αριθμό Α.Τ.

§ Διεύθυνση (που επιθυμούν να παραλάβουν το δώρο τους)

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

§ Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

§ Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια.

§ Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

§ Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

§ Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

§ Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (“ΟΤΕ”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 για την προωθητική ενέργεια.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2106177700, ή να στείλουν επιστολή στη διεύθυνση «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ , Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια «COSMOTE – Διαγωνισμός FIBERATHLON Σπάρτη» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/ .

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους της προωθητικής ενέργειας. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες του ΟΤΕ, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη της προωθητικής ενέργειας και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

15. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κ. Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.fiberathlon.gr/competition .

16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα https://www.fiberathlon.gr/ που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο https://www.fiberathlon.gr/ . Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

17. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.fiberathlon.gr καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος. Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από την Apple ή/και την Google, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με την Apple ή/και την Google.

18. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.