Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Fiberathlon

1. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «OTE ΑΕ», (ΑΦΜ 094019245, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 1037501000) που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99, και εφεξής θα αναφέρεται ως «ΟΤΕ» ή «Εταιρεία», παρέχει την εφαρμογή «COSMOTE Fiberathlon», η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως «Εφαρμογή».

Η χρήση της Εφαρμογής διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι»), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς σε κάθε επίσκεψη και χρήση της Εφαρμογής. Η χρήση της Εφαρμογής προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο αποδοχής, οπότε και τεκμαίρεται η ρητή ανεπιφύλακτη αποδοχή του καθώς και η δικαιοπρακτική του ικανότητα. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του ΟΤΕ και κάθε τρίτου για την χρήση της Εφαρμογής από τυχόν τρίτα πρόσωπα.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους Όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

2. Περιγραφή της Εφαρμογής

H Εφαρμογή COSMOTE Fiberathlon χαρτογραφεί το δίκτυο οπτικών ινών COSMOTE Fiber στους δρόμους των περιοχών της Ελλάδας όπου είναι εμπορικά διαθέσιμη η υποδομή Fiber To The Home από τον ΟΤΕ. Μέσα από τη χαρτογράφηση, δημιουργείται μία ‘πίστα’ τρεξίματος την οποία καλούνται να διανύσουν-διαγωνιστούν οι κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής.

Το COSMOTE Fiberathlon είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στην πόλη της Σπάρτης.


3. Επιτρεπόμενη Χρήση

Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή ο χρήστης αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και αναλαμβάνει να αποζημιώνει την Εταιρεία έναντι αξιώσεων τρίτων, που θα προέλθουν από παραβίαση των Όρων Χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτή την εφαρμογή με υπευθυνότητα και ασκώντας την εύλογη κρίση του μέσου συνετού ανθρώπου. Η χρήση της Εφαρμογής επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και σε καμία περίπτωση για την πρόκληση βλάβης σε άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται:

· Η χρήση αυτής της Εφαρμογής κατά παράβαση νόμων και κανονισμών που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού γενικά και παραπλανητικής διαφήμισης ειδικότερα, περί προστασίας καταναλωτών, περί άμεσης διαφήμισης γενικότερα και αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spamming) ειδικότερα καθώς και της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

· Η χρήση της Εφαρμογής με τρόπο που να προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά απόρρητα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή την προσωπικότητα τρίτων και το δικαίωμα επί της προσωπικότητας

· Η ανάρτηση ή η μεταβίβαση/αποστολή παράνομων, απειλητικών, δυσφημιστικών, προσβλητικών, άσεμνων, προκλητικών, πορνογραφικών ή εμπαθών κατά οιουδήποτε μηνυμάτων, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που μπορεί να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που συνιστούν ποινικό αδίκημα, ή μπορούν να προκαλέσουν την έγερση άλλων αξιώσεων ή να παραβιάζουν το νόμο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Λοιποί Όροι – Περιορισμός Ευθύνης

Η Εφαρμογή και οι υπηρεσίες της παρέχονται «ως έχουν», αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα και το εν γένει περιεχόμενο της Εφαρμογής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΟΤΕ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας επί του περιεχομένου της Εφαρμογής.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής και των επιμέρους λειτουργιών που παρέχονται από αυτή, χωρίς, ωστόσο, να παρέχει εγγύηση για την αδιάλειπτη λειτουργία και διαθεσιμότητά της, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των συνδρομητών , άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Εφαρμογής ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της Εφαρμογής ακόμα και χωρίς προειδοποίηση , σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της ή για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης, ασφάλειας, κ.ο.κ.

Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτή, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της Εφαρμογής από ψηφιακούς ιούς, ωστόσο δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν θα προσβληθεί αυτή ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε συνδρομητής πρέπει να φροντίζει για την προστασία της συσκευής του (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της Εφαρμογής.

5. Δρομολόγηση σε ιστοσελίδες τρίτων

Σε περίπτωση που η Εφαρμογή παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων (είτε μέσω internet είτε μέσω wap), αυτοί (τρίτοι: πάροχοι ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του OTE, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Επομένως οι Χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους ιστοσελίδων) για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Παρά το γεγονός ότι οι Χρήστες αποδέχονται ότι ο OTE ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου

6. Ασφάλεια

Ο OTE αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης Πιστοποιητικού SSL της Verisign.

8.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Διατήρηση Περιεχομένου του Χρήστη

Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Διατήρησης περιεχομένου του χρήστη ισχύει η «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μέσω της Εφαρμογής COSMOTE Fiberathlon», όπως αυτή διατυπώνεται στο: www.fiberathlon.gr

9 . Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει οποιονδήποτε άλλο όρο, με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα https://www.fiberathlon.gr/ που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή.

10 .Επικοινωνία

Για την υποστήριξη της Εφαρμογής ή για οποιαδήποτε διευκρίνηση, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν να επικοινωνούν μέσω της σελίδας της Εταιρείας στο Facebook ( https://www.facebook.com/cosmote ).